skapande skola

Fulmonster –
en kärleksfull hälsning   

För årskurs 4 – 9
En workshop där ett fulmonster skapas och blir till en personlig hälsning till någon annan.
Hälsningen kan ske inom klassen, till någon egen vän, släkt eller till en okänd grupp i ett annat land eller till något utvalt sammanhang, det kan vara en faktisk eller fiktiv person. Val av hälsningens destination sker i samråd med er lärare.
Beroende på vem hälsningen går till kan uppgiften innefatta ett eller flera ämnen, t ex svenska, historia, religion, språk, bild

Syfte och lärandemål.
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. (Ur skolans värdegrund och uppdrag)
I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. (kursplanen – svenska)
Min tanke är att genom att skapa en hälsning till någon annan behöver eleven sätta sig in i dess historia, kultur, tradition och intresse för att kunna skapa ett fulmonster som i sitt utseende berättar något om den andre. Eleven behöver också vara medveten om sig själv för att kunna distansera sitt eget till att skapa utifrån den andre.
Uppgiften innebär även reflektioner om olika symboler, koder och det språkliga innehållet.

Workshop
Består av t. ex 2-3 x 60 minuter. Arbetet sker i samarbete med och i närvaro av läraren.
Eleverna kommer att arbeta med insamlande av information om den hälsningen ska gå till, skisser, experimenterande och skapande av fulmonstret.
Under arbetet kommer eleverna att dela sina upptäckter och reflektioner med varandra och hela arbetet avslutas med någon form av redovisning.
I huvudsak kommer vi att utgå från textil- och pappersmaterial. Återvinning, begagnat och ”skräp” är bra material.
Material ordnas efter överenskommelse och lokalen kan vara ett vanligt oömt klassrum. Finns möjlighet att arbeta i halvklass är det att föredra.

Fulmonster till en hästägare

Skapande som språk – det egna uttrycket

För årskurs 4-9, Gymnasium
En Workshop i gestaltande med utgångspunkt i ett gemensamt ämne och den egna erfarenheten. Arbetet är processinriktat där olika verktyg för skapande ges och där sökandet efter det egna uttrycket är centralt.
Ämnet som väljs att arbeta med kan utgå från Skolans värdegrund och uppdrag (Lgr 11), där vi kan arbeta med ett historiskt-, miljö-, internationellt- eller etiskt perspektiv eller något annat aktuellt område inom ett eller flera ämnen. Val av ämne sker i samråd med er lärare.

Syfte och lärandemål.
Ur Skolans värdegrund och uppdrag
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig, (Läroplanen för grundskolan, Lgr 11).
Min erfarenhet av skapandet är att i görandet kan eleven få fatt i ännu oformulerade tankar som kan möjliggöra nya reflektioner och därmed öka förståelsen för ett ämne, en företeelse, sig själva och andra.
Att utveckla ett språk som inte är det skrivna eller talade.
Att låta den egna erfarenheten vara en viktig del.

Workshop
Består av flera tillfällen, antal beroende av längd per gång men några olika tillfällen är en förutsättning för att ge tid för att en process ska kunna ske, t ex 3-4 x 60 minuter. Arbetet sker i samarbete med och i närvaro av läraren.
Eleverna kommer att få några olika uppgifter som blir verktyg för att närma sig det valda ämnet. Utifrån de upptäckter eleverna gör i de mer experimenterande uppgifterna kan de sen göra val för att arbeta med ett ”slutobjekt”.
Under arbetet kommer eleverna att dela sina upptäckter och reflektioner med varandra och hela arbetet avslutas med någon form av redovisning.
I huvudsak kommer vi att utgå från pappers- och textilamaterial. Återvinning, begagnat och ”skräp” är bra material.
Material ordnas efter överenskommelse och lokalen kan vara ett vanligt oömt klassrum. Finns möjlighet att arbeta i halvklass är det att föredra.

Skapa tovade Trashanks Trådilutter

För förskoleklass – årskurs 2, Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Varje elev får tova och använda tråd och pärlor för att skapa en egen Trashanks Trådilutt. Vi träffas vid två tillfällen på ca 50 minuter per gång. Första tillfället tovar vi och vid det andra blir det sömnad. Eleverna får smycka och forma en personlighet efter eget tycke och förmåga, alla utryck är bra och det finns många sätt att lösa uppgiften på. Eleverna får öva på skapande, slöjd, formgivning och ett praktiskt görande.

Om ni vill gå vidare med det som eleverna skapat i workshopen kan ni som klass/grupp

  • Göra en egen värld till klassens/gruppens Trashanks Trådilutter
  • Var bor dom?
  • Vad äter dom?
  • Vilka egenskaper har dom?
  • Skapa en boplats
  • Skriva eller samtala om en berättelse

Koppla gärna uppgiften till andra ämnen som svenska, biologi, historia, samhällskunskap.

Följande gäller alla workshops

Medverkande: Lena Jerlström
Personal: Workshopen sker i samarbete och närvaro av lärare eller annan personal som känner eleverna.
Antal elever: Max 16 elever per grupp

Jag följer KROs arvodesrekommendation

Pris: Enligt KROs rekommenderade arvoden, exkl moms 

ex 1 lektion upp till 60 minuter 4 000 kr
        
2 lektioner 5 500 kr
        
3 lektioner 6 500 kr
        
4 lektioner 7 500 kr
        
Ytterligare lektion samma dag 1 500 kr
         
En vecka, 4 lektioner per dag 27 500 kr
Kontakta mig för prisuppgift och upplägg vid ett längre uppdrag.

Material: kostnad tillkommer. Jag ordnar material enligt överenskommelse.
Tillkommer traktamente/reseersättning? 
Ja